КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности (број набавке 1/2019)

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2012 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС“, број 86/2015) и Одлуке о покретању поступка број 1/2019
од 29.01.2019. године, наручилац ОШ „Доситеј Обрадовић“ Сомбор позива сва
заинтересована лица да поднесу своју писану понуду, у складу са конкурсном
документацијом, за набавку услуге –УСЛУГА ФИЗИЧКОГ , ТЕХНИЧКОГ и
ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ СОМБОР.