КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности (број набавке 1/2019)

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2012 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС“, број 86/2015) и Одлуке о покретању поступка број 1/2019
од 29.01.2019. године, наручилац ОШ „Доситеј Обрадовић“ Сомбор позива сва
заинтересована лица да поднесу своју писану понуду, у складу са конкурсном
документацијом, за набавку услуге –УСЛУГА ФИЗИЧКОГ , ТЕХНИЧКОГ и
ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ СОМБОР.

Јавна набавка – настава у природи и екскурзије

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА

1., 2., 3. и 4.  РАЗРЕДА И ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8.  РАЗРЕДА

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Конкурсна документација

Позив за јавну набавку

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 4/2018

Документација:

  1. 20180614_poziv za dostavu ponude zamena prozora
  2. 20180614_konkursna dokumentacija – radovi – JN 4-2018 OS DOSITEJ OBRADOVIC

Јавна набавка мале вредности бр.2/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 2/2018 НАБАВКА ДОБАРА – електрична енергија-потпуно снабдевање

Позив за доставу понуде 2018. у поступку јавне набавке мале вредности бр. 2/2018 набавкa електричне енергије – потпуно снабдевање