ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Редни број: 3/2019

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 1, 2 , 3 и 4.  РАЗРЕДА И ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8.  РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА јеовде.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности (број набавке 1/2019)

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2012 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС“, број 86/2015) и Одлуке о покретању поступка број 1/2019
од 29.01.2019. године, наручилац ОШ „Доситеј Обрадовић“ Сомбор позива сва
заинтересована лица да поднесу своју писану понуду, у складу са конкурсном
документацијом, за набавку услуге –УСЛУГА ФИЗИЧКОГ , ТЕХНИЧКОГ и
ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ СОМБОР.

Јавна набавка – настава у природи и екскурзије

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА

1., 2., 3. и 4.  РАЗРЕДА И ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8.  РАЗРЕДА

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Конкурсна документација

Позив за јавну набавку