Стручна оцена понуда у јавној набавци

Извештаја о стручној оцени понуда у јавној набавци мале вредности услуга организације извођења екскурзија и наставе у природи за ученике ОШ“Доситеј
Обрадовић“у Сомбору у шк.2018/2019.г у поступку јавне набавке мале вредности директор је донео одлуку.